top of page

MEDLEMSVILLKOR HOS IRONWORKS
OCH AVTALSBESTÄMMELSER FÖR MEDLEMSKAP

Nedanstående Medlemsvillkor gäller för avtalet (”Kundavtalet”) mellan PRAB Försäljning AB, org.nr 556120-5625            (”Ironworks”) och den person (”Medlemmen”) avseende de tjänster Ironworks erbjuder till sina Medlemmar på gymmet ("anläggningen").
 

1 Medlemskap

Medlemskap på Ironworks är tillgängligt för personer som är 16 år eller äldre. För personer under 18 år krävs godkännande från en målsman samt att träning sker tillsammans med en myndig person. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Medlemskapet är giltigt under den avtalade tidsperioden Medlemmen tecknat för och kan fryses i upp till en månad per år mot en avgift på 100 kronor. Ironworks tar inte ansvar för eventuella förluster som Medlemmen kan drabbas av, till exempel genom stöld eller förlust av personliga tillhörigheter. Ironworks tar heller inte ansvar för skador på Medlemmens eller andra personers egendom. Det är Medlemmens eget ansvar att säkerställa att deras hälsotillstånd tillåter dem att delta i träningsaktiviteter utan risker. Ironworks tar inte ansvar för personskador som kan uppstå vid olycksfall eller skador som orsakas av andra medlemmar. Det är viktigt att notera att all träning sker på egen risk. 

2 Medlemsformer

Ironworks erbjuder elva (10) olika medlemsformer.
• Engångsträning – tillgång till anläggningen vid ett (1) tillfälle under bemannade tider.

• Veckokort – tillgång till anläggningen i sju (7) dagar i följd under bemannade tider.

• Klippkort 10 gånger – tillgång till anläggningen vid tio (10) tillfällen under bemannade tider.

• Föräldrasällskap – tillgång till anläggningen för en omyndig person som är under 16 år att träna med en myndig persons                                 sällskap.

• Flexibelt – samma tillgång till anläggningen som guldmedlem och betalas endast med autogiro.

• Guld en (1) månad – samma tillgång till anläggningen som guldmedlem i trettio (30) dagar.

• Guld kvartal – samma tillgång till anläggningen som guldmedlem i trettio (90) dagar.

• Guld halvår – samma tillgång till anläggningen som guldmedlem i trettio (180) dagar.

• Silver – tillgång till anläggningen måndag till fredag mellan kl. 05.00 – 15.00 samt dygnet runt under helg.

• Guld – tillgång till anläggningen dygnet runt alla dagar på året.

 

3 Trivsel och föreskrifter

Som medlem på Ironworks är det Medlemmens ansvar att informera sig om de föreskrifter och trivselregler som gäller. Som medlem på Ironworks ska Medlemmen visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa alla gällande regler och föreskrifter som meddelas av vår personal, både skriftligen och muntligen. Medlemmen förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga Medlemmar eller Ironworks personal. Om Medlemmen uppträder störande eller inte följer trivselregler och anvisningar har Ironworks rätt att begränsa Medlemmens tider att får vistas på anläggningen eller helt avbryta medlemskapet, varvid Medlemmens betalningsskyldighet för pågående avtalsperiod består. Det är inte tillåtet för Medlemmen att bedriva någon form av näringsverksamhet i Ironworks lokaler utan godkännande. Det är inte tillåtet att bära ytterskor inom våra anläggningar. Ironworks ber Medlemmen att byta om till lämpliga träningskläder och inneskor vid ankomst till Ironworks anläggning. Anläggningarna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet och får av Medlem uteslutande nyttjas för detta ändamål. Medlem får t ex ej sova eller på annat sätt uppehålla sig i anläggningarna.

4 Vistelse i anläggning

Som medlem på Ironworks har Medlemmen rätt att vistas i våra anläggningar endast under de angivna tiderna ditt medlemskap har behörighet för enligt pt 2 Medlemsformer. Ironworks förbehåller sig rätten att ändra dessa tider under avtalsperioden. Det är förbjudet att aktivt hjälpa obehöriga att ta sig in i Ironworks anläggningar, bryter Medlemmen mot detta blir Medlemmen direkt avstängd och medlemskapet avbryts varvid Medlemmen blir betalningsskyldig för pågående avtalsperiod som återstår. Det är också förbjudet att ta sig in i anläggningarna utan att ha checkat in via Medlemmens medlemskap. Medlemmen ska checka in genom att använda Ironworks inpasseringsgrind eller genom receptionen. Vid förlust av medlemskort eller om det skadas så att det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en avgift. Medlemmen ska plocka undan vikter, redskap, bänkar och liknande efter användning för att underlätta för andra medlemmar, följs inte detta ges en varning ut och kan bli till eventuell avstängning under en avsedd period utan återbetalning. Anläggningarna har kamerabevakning i syfte för att minska stölder och sabotage, vid tecknande av medlemskapet godkänner Medlemmen och gör sig medveten om att detta görs i Ironworks anläggningar. 

5 Doping

Användning och/eller försäljning av dopingklassade preparat är förbjudet i våra anläggningar. Ironworks har rätt att kräva att Medlemmen genomgår dopingkontroll utan meddelande av skäl. Underlåtenhet till att genomföra ett dopingtest kan leda till avstängning från Ironworks för Medlemmen. Om Medlemmens dopingprov visar ett positivt analysresultat eller om Medlemmen bryter mot bestämmelserna i Lag om förbud mot vissa dopningsmedel kommer Medlemmen att avstängas från Ironworks under 24 månader. Medlemmen förbinder sig till att följa Ironworks angivna villkor ovanför.

6 Betalning 

Avtalat pris förutsätter att betalning av medlemsavgiften, sker på överenskommet vis. Medlemmen är personligt betalningsansvarig för Kundavtalet gentemot Ironworks. Detta gäller även om någon annan vid tecknandet av Kundavtalet angivits som ansvarig för betalningen. Medlemmen ger sitt medgivande och godkännande om uttag via autogiro eller återkommande kortbetalning vid tecknande av detta Kundavtal om det är en betalningsmetod medlemmen angivit för medlemskapet. Har medlemmen uppgivit felaktiga fakturering-/betalningsuppgifter vid tecknande av medlemskap, förbehåller Ironworks sig rätten att retroaktivt debitera Medlemmen.

 

6.1 Medlemskap med fast löptid

Vid tecknande av ett medlemskap som är giltigt under en bestämd tid, betalas medlemsavgiften i förskott och i sin helhet i samband med tecknandet av Kundavtalet.

6.2 Löpande månadsabonnemang via Autogiro

Vid tecknande av månadsabonnemang via autogiro ska betalning av medlemsavgiften ske månadsvis i förskott på förfallodagen, som inträffar den 28:de dagen i varje kalendermånad förutsatt att detta är en helgfri vardag annars sker dragningen därpå. Medlemmen förbinder sig att tillse att beloppet finns på uppgivet konto senast bankdagen före förfallodagen.

6.3 Löpande månadsabonnemang via återkommande kortbetalning

Vid tecknande av månadsabonnemang som ska betalas via återkommande kortbetalning, sker betalningen, liksom autogiro, månadsvis i förskott från och med den dag medlemmens medlemskap aktiverades. Medlemmen ansvarar för att såväl vid Kundavtalets ingående som under Kundavtalets löptid ha betalkortet aktiverat för återkommande transaktioner och att säkerställa att betalkortet kan belastas med det belopp som motsvarar den återkommande medlemsavgiften.

6.4 Obetalda medlemsavgifter

Om överföringen av månadsavgiften inte överförs så skall skulden snarast betalas receptionen på Ironworks av Medlemmen. Om betalningen ej sker kan nya försök till överföring göras under kommande vardagar. Om betalning inte inkommer löper avtalet vidare tills att sex månadsavgifter är obetalda. Avtalet betraktas därefter som avslutat och medlemmen är skyldig att betala samtliga obetalda avgifter, tillsammans med eventuellt återstående månadsavgifter till dess att 12 månader förflutit. Medlemmen är därutöver skyldig att upplysa Ironworks vid ändringar av kontakt- och betalningsuppgifter (däribland namn, e-postadress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter). Eventuell brevkontakt sker till Medlemmens folkbokföringsadress. 
 

6.6 Prisjustering under löpande avtal

Vid kampanjavtal för löpande månadsabonnemang sker en automatiskt ändring till aktuell ordinariepris efter avslutad kampanjperiod. Vid tecknandet av medlemskap med rabatterat pris för student eller senior ges det rabatterade pris t.o.m. det datumet som medlemmen kan visa upp giltigt student eller senior intyg, därefter övergår priset till ordinarie. Uppvisas giltigt studentkort eller senior intyg efter det att det rabatterade pris redan övergått till ordinariepris justeras priset med avseende på kommande månader, men inte retroaktivt.

 

7 Avtalstid

Avtal med månatlig eller återkommande betalning via autogiro eller kortbetalning gäller tills vidare. Sådant avtal kan löpande sägas upp av Medlem och upphör då att gälla vid det kalendermånadsskifte som inträffar efter två (2) månader från uppsägningen. Medlemskap med fast löptid har en fast avtalstid och avslutas automatiskt då avtalstiden löper ut.
 

8 Uppsägning

Alla avtal med autogiro sägas upp till upphörande vid det kalendermånadsskifte som inträffar efter två (2) månader från medlemmens uppsägning. Medlemskapet måste sägas upp skriftligt via e-post till den anläggning medlemmen haft avtal med och kan göras endas då inga obetalda månadsavgifter finns. En uppsägning är bindande och kan inte ångras.
 

9 Uppsägning av Ironworks vid avtalsbrott

Medlemskapet kan sägas upp av Ironworks om Medlemmen bryter mot dessa Medlemsvillkor skrivet i detta avtal. Ironworks har därutöver rätt att, med omedelbar verkan, omedelbart säga upp ett medlemskap ifall medlemmen begår ett väsentligt avtalsbrott. Om Ironworks säger upp medlemskapet ska Medlemmens betalningsskyldighet kvarstå under återstående avtalstid. Om medlemskapet sägs upp med omedelbar verkan förfaller samtliga obetalda avgifter i enlighet med Kundavtalet till omedelbar betalning. För det fall en medlems avtalsbrott leder till skada för Ironworks, har Ironworks rätt att utkräva ersättning från Medlemmen motsvarande den skada Ironworks lidit.

 

10 Ändring av/tillägg till Kundavtal

Medlemmen godkänner och är medveten om eventuella ändringar och tillägg till detta avtal som meddelas på träningsanläggningen eller via epost. 

11 Personuppgifter

Ironworks är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Medlemmarnas personuppgifter. Ironworks behandlar personuppgifter om sina medlemmar för administration och fullgörande av medlemskapet. Genom tecknande av medlemskap hos Ironworks samtycker Medlemmen till att Ironworks inhämtar och behandlar personuppgifter om den som medlem. Medlemmen kan återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter. Medlemmen gör sig då medveten om att medlemskapet eventuellt inte kan fullgöras samt att Ironworks kan komma att behöva säga upp medlemskapet vid ett sådant återkallande. Ironworks lämnar endast ut personuppgifter till tredje man om det behövs för att genomföra kreditupplysning eller administrera och ta betalt för medlemskapet. 

12 Leveransvillkor

Avtalet börjar gälla vid det angivna datumet Medlemmen angett i medlemsformuläret från Ironworks hemsida www.iw24.se som Medlemmen vill ha sitt medlemskap aktiverat. Det är Medlemmens ansvar och skyldighet att besöka anläggningen reception under bemannade tider som framgår på (www.iw24.se/vara-gym) för att hämta ut sitt gymkort, då Medlemmen har via hemsidan godkänt dessa bestämmelser. Välkomstmailet skickat till den e-postadress som uppgavs i köpes formuläret. 

 

bottom of page